جذب همکاری با آموزشگاه زبان پیام آوران

پس از بررسی های گسترده ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ اولین مجموعه از آموزشگاه های کشور تحت عنوان پیام آوران با مدیریت سرکار خانم دکتر اقبال نیا با در اختیار قرار دادن مجوز خود به منظور ایجاد آموزشگاه مجازی به تیم فنی فراسخن، هم اکنون می توانیم گام بلندی در سرآغاز فصل جدیدی در بخش آموزش برای همه هموطنان در هر جایی که باشند برداریم تا بدین شکل هیچ دانش آموزی محروم از خدمات کمک آموزشی چه از نظر امکانات و چه از نظر هزینه ای در کشور نداشته باشیم.

تیم فنی فراسخن با مدیریت آقای امیر مقدادی که خالق این ایده نیز می باشند با کسب این مجوز هم اکنون می توانند به تعداد تمامی دانش آموزان سرزمین عزیزمان ایران،  کلاس درس فارغ از مکان و هزینه های سنگین اقتصادی بر دوش خانواده ها کلاس ایجاد نمایند و از سوی دیگر به تعداد تمامی دبیران این مرز و بوم تولید اشتغال کنند.