جذب همکاری با آموزشگاه زبان پیام آوران

پس از بررسی های گسترده ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ اولین مجموعه از آموزشگاه های کشور تحت عنوان پیام آوران با مدیریت سرکار خانم دکتر اقبال نیا با در اختیار قرار دادن مجوز خود به منظور ایجاد آموزشگاه مجازی به تیم بیشتر